Skip Navigation
 

Regulamin

ZASADY REZERWACJI

 • Po zapoznaniu się z ofertą Klient składa rezerwację pocztą elektroniczną używając formularza do rezerwacji. Po jej potwierdzeniu przez Wynajmującego następuje wstępna rezerwacja apartamentu. Klient jest zobowiązany w terminie 1 dnia, (jeśli nie ustalono inaczej) wpłacić zadatek w wysokości 40 % ceny wynajmu na rachunek bankowy Wynajmującego w Kredyt Banku S.A. Nr rachunku 43 1500 1012 1010 1001 5287 0000. Przyjmuje się, że terminem wpłaty jest data wpłynięcia zadatku na konto Wynajmującego. Kwota ta będzie stanowić zadatek na wykonanie usługi wynajmu.
 • Przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty zadatku automatycznie powoduje anulowanie wstępnej rezerwacji, przy czym jeżeli rezerwacja została anulowana, a Klient dokonał wpłaty po terminie, zostanie On o tym poinformowany, a zadatek po potrąceniu kosztów operacyjnych w wysokości 50,00 zł. zwrócony w terminie 7 dni na konto wpłacającego .
 • Po wpłynięciu zadatku w uzgodnionym terminie Klient otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie zawarcia dokonania rezerwacji apartamentu.
 • Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient opłaci na miejscu gotówką, lub przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, przy czym należność powinna znaleźć się na naszym rachunku przed Państwa przybyciem.
 • Przekroczenie wyznaczonego terminu końcowej wpłaty oznacza, że klient zrezygnował z wynajmu apartamentu. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy Regulaminu z punktu ANULOWANIE RAZERWACJI .

  ZMIANA REZERWACJI

 • Chęć zmiany w dokonanej rezerwacji, Klient powinien przesłać na piśmie za pomocą poczty elektronicznej oraz potwierdzić telefonicznie Wynajmującemu. Przy zachowaniu powyższego, Wynajmujący rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Klienta na piśmie za pomocą poczty elektronicznej.
 • W przypadku gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy

  ANULOWANIE REZERWACJI

 • W przypadku anulowania rezerwacji do 60 dni przed terminem przyjazdu Klient ponosi koszty operacyjne w wysokości 400,00 zł.
 • W przypadku anulowania rezerwacji do 30 dni przed terminem przyjazdu Klient ponosi koszty wpłaconego zadatku.
 • Przy anulowaniu rezerwacji poniżej 30 dni przed ustalonym terminem przyjazdu, Klient ponosi koszty w wysokości 60 % wartości wynajmu.
 • Przy anulowaniu rezerwacji w dniu przyjazdu lub przy braku anulowania rezerwacji, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w rezerwowanym terminie
 • Możliwość przeprowadzenia anulowania rezerwacji bez ponoszenia przez Klienta obciążeń, istnieje jedynie w sytuacji gdy Klient wskaże nowego Gościa na ten sam apartament i w tym samym terminie lub Wynajmujący będzie miał możliwość wynajęcia na ten sam termin apartamentu innemu Klientowi. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconego zadatku, z potrąceniem kosztów operacyjnych w wysokości 200,00 zł, nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu wynajmu osobie trzeciej. W każdym przypadku anulowanie rezerwacji zostanie potwierdzone na piśmie za pomocą poczty elektronicznej.

  CENY

  Apartament można wynająć na minimum 3 dni.

  Podana w cenniku apartamentu cena jest ceną brutto i obejmuje:

 • Pobyt w apartamencie maksymalnej ustalonej ilości osób za jedną dobę przy czasie najmu minimum jednego tygodnia o ile nie ustalono inaczej.
 • Koszt zużytych przez Klienta mediów (energia, woda, ogrzewanie), o ile nie jest to zużycie w wyraźnym stopniu nadmierne.
 • Zmianę pościeli i ręczników dla każdego z Klientów (przy pobycie dłuższym niż 7 dni dodatkowa zmiana co tydzień)
 • Koszt sprzątania końcowego (przy pobycie dłuższym niż 7 dni dodatkowe sprzątanie co tydzień - sprzątanie nie obejmuje zmywania).
 • Opłatę rezerwacyjną.

  W przypadku korzystania z promocji zastosowanie mają informacje podane na stronie PROMOCJA

  PRZYJAZD I WYJAZD, KAUCJA

 • Klienta oczekujemy pierwszego dnia pobytu od godziny 16:00. Klient wspólnie z przedstawicielem Wynajmującego uda się do apartamentu i na miejscu dokona jego przyjęcia, m.in. poprzez sprawdzenie stanu zastanego ze spisem inwentarza.
 • Opuszczenie apartamentu przez Klienta powinno nastąpić ostatniego dnia pobytu, do godziny 12:00, przekazanie kluczy przedstawicielowi Wynajmującego odbywa się zawsze w apartamencie
 • Istnieje możliwość ustalenia innych godzin przyjazdu i wyjazdu Klienta
 • Wynajmujący lub jego przedstawiciel pobierze od Klienta kaucję w wysokości 800.00 zł. Kaucja zostaje pobrana pierwszego dnia i zwrócona Klientowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu apartamentu bez uwag.
 • Wynajmujący lub jego przedstawiciel ma prawo zatrzymać kaucję lub jej część w przypadku zniszczeń powstałych w czasie pobytu klienta
 • Szkody, które wykraczają poza kwotę kaucji muszą być uzupełnione w całości przez Klienta, przy czym Wynajmujący lub jego przedstawiciel i Klient mają prawo do zawarcia pisemnej ugody co do zasad i sposobu usunięcia takich szkód

  ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE POBYTU KLIENTA

 • W apartamencie może przebywać maksymalnie 4 osoby.
 • W apartamencie zabronione jest palenie tytoniu oraz wprowadzanie zwierząt! Każdy z Klientów zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń, poszanowania mienia Właściciela oraz przestrzegania ogólnie przyjętego porządku publicznego
 • W przypadku przekroczenia ilości zamieszkujących osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, Wynajmujący lub jego przedstawiciel ma prawo interweniować, aż do zerwania umowy włącznie. W takim przypadku Klient nie ma prawa dochodzić od Wynajmującego zwrotu jakiejkolwiek kwoty.
 • Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich
 • Jeżeli w trakcie pobytu Klienta dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta pokrycia strat.
 • Wcześniejszy, nie uzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela Wynajmującego, może spowodować roszczenia ze strony Wynajmującego.
 • W czasie pobytu Klient będzie jedynym użytkownikiem apartamentu. Z tego powodu Wynajmujący lub jego przedstawiciel przybędzie do apartamentu jedynie na wezwanie i w obecności Klienta ( w tym także do sprzątania i wymiany pościeli i ręczników w trakcie pobytu)
 • Prosimy Klientów o zgłaszanie ewentualnych szkód powstałych w trakcie Państwa pobytu, a także usterek czy awarii w chwili ich wydarzenia, przedstawicielowi Wynajmującego
 • Jeżeli w czasie Państwa pobytu będziecie niezadowoleni z jakości usług, lub z jakiegokolwiek innego powodu zależnego od Wynajmującego, proszę natychmiast ten fakt zgłosić aby rozwiązać zaistniały problem.

 • W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


  Rezerwacja pobytu w apartamencie jest jednoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 •  
   
  « powrót|drukuj|powiadom znajomego


  Powered by Quick.Cms